ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konfliktné minerály

Dňa 1. januára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach.

Nerastné suroviny, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, pochádzajú najmä z oblastí, v ktorých je zložitá bezpečnostná situácia, a kde operujú ozbrojené skupiny, ktoré ovládajú ťažobné miesta a využívajú miestne obyvateľstvo, vrátane detí, k ťažbe  surovín vo veľmi ťažkých podmienkach, pričom výnosy plynú do rúk týchto skupín a prispievajú tak k vypuknutiu alebo  pokračovaniu násilných konfliktov. Vážnou situáciou v oblasti bezpečnosti a ľudských práv v týchto oblastiach sa medzinárodné spoločenstvo zaoberá stále intenzívnejšie, okrem iného  v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), o ktorej odporúčania sa opiera nová právna úprava EÚ. 

Cieľom novej právnej úpravy je obmedziť možnosti ozbrojených skupín podieľať sa na obchodovaní s cínom, tantalom, wolfrámom, ich rudami a zlatom. Nariadenie má zabezpečiť  transparentnosť dodávateľských postupov dovozcov EÚ  a subjektov EÚ zaoberajúcich sa  tavením a rafináciou, ktoré získávajú nerastné suroviny z dotknutých oblastí. Účelom nie je prestať odoberať suroviny alebo kovy od doterajších dodávateľov, ale vyvíjať tlak smerom k miestam ťažby, aby došlo k žiadúcim zmenám.

Slovenským dovozcom, na ktorých sa nariadenie  vzťahuje, tak vznikli niektoré nové povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti  (spoločenská zodpovednosť podnikov), ktoré spriehľadnia ich dodávateľský raťazec a umožnia jeho kontrolu. 

Subjekty EÚ, na ktoré sa nariadenie vzťahuje:

  • dovozcovia cínu, tantalu, wolfrámu, ich rúd a zlata (tzv. „konfliktné minerály“), ktorí deklarujú ich dovoz z krajín mimo EÚ (nariadenie sa nevzťahuje na subjekty nakupujúce konfliktné minerály výhradne od subjektov EÚ, ktoré už tieto minerály uviedli na jednotný trh EÚ);
  • dovážajú konfliktné minerály v ročných množstvách prevyšujúcich minimálnu hranicu uvedenú v prílohe I nariadenia (EÚ) 2017/821;

Minerály na ktoré sa nariadenie vzťahuje:

Nariadenie sa nevzťahuje na dovozy recyklovaných kovov; ak  dovozca dospeje k odôvodnenému záveru, že kovy sú získané iba z recyklovaných zdrojov alebo kovového šrotu, musí svoj záver uverejniť a primeraným spôsobom opísať opatrenia náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, na základe ktorých  k tomuto záveru dospel.

Povinnosti dovozcov:

Dovozcovia,  na ktorých sa  nariadenie vzťahuje, musia prispôsobiť  svoju vnútropodnikovú štruktúru riadenia tak, aby mohli získavať a vyhodnocovať informácie relevantné z hľadiska uvedených rizík, a zakomponovať tento prístup založený na „náležitej starostlivosti“ do svojich zmluvných vzťahov s dodávateľmi. Dovozcovia sa musia  zaujímať o pôvod surovín, ktoré nakupujú, a budú vyhodnocovať riziko, či tieto suroviny nepochádzajú z „nezodpovedných“ zdrojov. Ich systém bude podliehať pravidelným auditom uskutočňovaným nezávislým audítorom s výnimkou prípadov, ak nakupujú z už preverených zdrojov. Ďalej majú povinnosť každoročne uverejňovať  informácie o svojich postupoch  náležitej starostlivosti.  Relevantné informácie spojené s náležitou starostlivosťou  by mali poskytovať tiež svojim odberateľom.

Orientačná schéma povinností dovozcov v rámci náležitej starostlivosti je uvedená v priloženom súbore.

Relevantné predpisy:  

Zákon ustanovuje okrem iného opatrenia na  nápravu pri nedodržaní povinností daných nariadením (EÚ) 2017/821.

Pre určenie vysokorizikovej oblasti a oblasti postihnutej konfliktom je možné využiť aj nezáväzný indikatívny zoznam, který sa pravidelne aktualizuje. 

Následné kontroly dovozcov:

Kontroly dovozcov budú prebiehať spätne a zamerajú se na dodržiavanie povinností vyplývajúcích z daného nariadenia. Kontroly budú uskutočňovať colné orgány.

Internetové stránky Európskej komisie týkajúce sa konfliktných minerálov:

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/