ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Akciová spoločnosť TESLA Stropkov, prevádzkovateľ internetovej stránky a internetového obchodu www.tesla.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti TESLA Stropkov a.s..

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie je potrebné zadať meno (prípadne meno firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt.

Taktiež evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu poskytované údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Pri prihlásení sa do eshopu www.tesla.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na marketing@tesla.sk.

Ako používame cookies

Nájdete v samostatnom článku na našej stránke http://www.tesla.sk/subory-cookies

Ochrana údajov pri používaní aplikácie

„Osobné údaje“ v kontexte Zásad ochrany osobných údajov môžu nepochybne a priamo identifikovať osobu alebo môžu byť spojené s konkrétnou osobou. Akékoľvek iné informácie sa považujú za „neosobné“.

Tesla Stropkov a.s. nezhromažďuje, neukladá a ani nezdieľa s tretími stranami žiadne osobné informácie z aplikácií pre Android, ktoré sú poskytované prostredníctvom Obchodu Google Play.

Osobné údaje môžeme získať iba priamo od používateľov prostredníctvom recenzií, e-mailov, správ o zlyhaní, telefonátov atď. V tomto prípade môžu byť „osobné údaje“, ktoré ste nám poskytli, zhromažďované, ale bez vášho súhlasu nebudú zdieľané s tretími stranami.

Tretím stranám môžeme poskytnúť vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto informácie môžu zabrániť vášmu alebo cudziemu ublíženiu.

Osobné údaje sa uchovávajú len na nevyhnutný čas, aby sme vykonali to, na čo sme údaje zhromaždili.

Ak budeme v budúcnosti potrebovať zmeniť tieto zásady, budú zverejnené na tomto mieste prostredníctvom aktualizácie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

Tesla Stropkov a.s.

Hviezdoslavova 37/46

091 12 Stropkov

marketing@tesla.sk